ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Inleiding

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, een volledige dochteronderneming van de Michelin-groep, is een vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal van € 504.000.004, gevestigd in place des Carmes Déchaux 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk (hierna ‘de Vennootschap’).

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van ViaMichelin (hierna ‘de Website’) en op de applicaties voor mobiele telefoons en tablets (hierna ‘de Applicaties’) en/of hun gelokaliseerde versies, uitgegeven door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin. De gebruikers verklaren dat zij alle nodige informatie hebben verkregen van de Vennootschap alvorens toegang te krijgen tot de diensten die worden aangeboden door de Website en/of de Applicaties en dat zij zich zonder voorbehoud schikken naar deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Bijgevolg regelen deze algemene gebruiksvoorwaarden de relatie tussen de Vennootschap en elke gebruiker van de Website en/of Applicaties. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing van zodra de gebruiker zich voor het eerst in verbinding stelt met de Website en/of de Applicaties, die er zonder voorbehoud mee instemt onderworpen te zijn aan de rechten en plichten ervan. Bij gebrek aan akkoord van de gebruiker met deze algemene gebruiksvoorwaarden, is de gebruiker niet gemachtigd om de Website en/of Applicaties te gebruiken.

1. Doel

Deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de toegangs- en gebruiksvoorwaarden vast te leggen van de Websites en/of Applicaties, evenals de rechten en plichten die daaruit voortvloeien.

2. Contractuele documenten

De contractuele documenten bestaan, in afnemende volgorde van prioriteit, uit:

 • de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor bepaalde diensten (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de gebruiksvoorwaarden van de Navigatiedienst), waarvan de gebruiksvoorwaarden aan het einde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden staan;
 • deze algemene gebruiksvoorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bepalingen van het document van hogere rangorde de overhand hebben in geval van interpretatieconflicten.

De onderstaande modules zijn ook onderworpen aan de bijbehorende gebruikerslicenties:

3. Wijzigingen en ontwikkelingen

3.1 Wijzigingen en ontwikkelingen van de diensten

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen en/of verbeteringen en/of ontwikkelingen aan te brengen aan de Websites en/of Applicaties.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de toegangsvoorwaarden tot de diensten te wijzigen, met name op technisch vlak.

Bovendien behoudt de Vennootschap zich het recht voor om één of meerdere diensten die beschikbaar zijn op de Websites en/of Applicaties, permanent of tijdelijk stop te zetten.

Bijgevolg erkennen en aanvaarden de gebruikers dat hen geen vergoeding kan worden toegekend voor een wijziging van een of meer van de diensten die door de Vennootschap worden aangeboden op de Websites en/of Applicaties.

3.2 Wijzigingen en ontwikkelingen van de algemene gebruiksvoorwaarden

De Vennootschap kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking zodra ze online geplaatst worden op de Websites en/of Applicaties.

Iedere toegang tot of elk gebruik van de Websites en/of Applicaties na de inwerkingtreding van de betreffende gebruiksvoorwaarden geldt als aanvaarding van de nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden diensten.

Het wordt de gebruiker van de Websites en/of Applicaties daarom aangeraden de op de Websites en Applicaties toegankelijke algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en of ontwikkelingen ervan.

4. Verplichtingen van de gebruiker

De Vennootschap verleent de gebruikers van de Websites en/of Applicaties het recht op toegang tot en gebruik van de Websites en/of Applicaties uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik. Ieder collectief gebruik en/of commercieel gebruik is ten strengste verboden.

De gebruiker verbindt zich in het kader van het gebruik van de Websites en/of Applicaties tot naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Websites en/of Applicaties en alle informatie waartoe hij toegang heeft op de Websites en Applicaties enkel te gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de openbare orde, de goede zeden, de rechten van derden en van de Vennootschap, alsook met de ethische regels die het internet regelen.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die de automatiseringsveiligheid van de gebruiker of andere gebruikers van de Websites en/of Applicaties in gevaar kunnen brengen en het mogelijke gebruik van de Websites en/of Applicaties niet te verstoren.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Vennootschap per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen van elke klacht, rechtsvordering of claim die tegen hem zou kunnen worden ingediend en die gevolgen zou kunnen hebben voor deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Voorts weerhoudt de gebruiker zich ervan op de Websites en/of Applicaties geautomatiseerde zoekopdrachten in welke vorm ook uit te voeren (software, metazoekopdrachten…)

5. Hypertekstlinks

Het plaatsen van een link naar de Website en/of de Applicaties zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Vennootschap is verboden. In elk geval moeten hyperlinks naar de Websites en/of naar één van de Applicaties op eerste verzoek van de Vennootschap worden verwijderd.

Zijn met name verboden:

 • elke automatische invoeglink (inline linking) waardoor internetgebruikers automatisch inhoud van de Websites en/of de Applicaties op een specifieke locatie kunnen bekijken;
 • elke framinglink die toelaat dat een pagina van de Website en/of van de Applicaties verschijnt in een frame binnen de pagina van de website of applicatie die door de internetgebruiker wordt bezocht;
 • alle links afkomstig van websites die strijdig zijn met de in het artikel ‘Verbodsbepalingen’ opgesomde verbodsbepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Echter, op grond van deze algemene gebruiksvoorwaarden en niettegenstaande het artikel ‘Eigendom’ van deze algemene gebruiksvoorwaarden, geeft de Vennootschap gebruikers toestemming om:

 • één of meer eenvoudige hyperlinks die verwijzen naar de startpagina van de Website en/of Applicaties te creëren;
 • een of meer eenvoudige hyperlinks die verwijzen naar de startpagina van de verschillende secties van de Website en/of Applicaties te creëren;
 • één of meer hyperlinks die verwijzen naar een kaart, een routebeschrijving, een lijst met POI’s en/of een beschrijvende fiche te creëren volgens de instructies van de diensten van de Website en/of Applicaties die deze optie aanbieden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Aansprakelijkheid van de Vennootschap

De Vennootschap verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de gebruikers nauwkeurige en geverifieerde informatie te verstrekken, maar zij kan de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op de Website en/of de Applicaties wordt gepubliceerd niet garanderen.

De Vennootschap verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Website en/of Applicaties te allen tijde beschikbaar zijn voor de gebruikers. Desalniettemin kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid van de Website en/of de Applicaties, om welke reden ook. De gebruiker kan zich in geen geval beroepen op een eventuele moeilijkheid om toegang te krijgen tot de Website en/of de Applicaties om te kunnen beschikken over informatie die in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld door gebruikers van de Website en/of de Applicaties voor onrechtstreekse en/of onvoorzienbare schade geleden door de gebruiker.

Onder onrechtstreekse schade wordt met name verstaan het verlies of de derving van gegevens, tijd, winst, omzet, marges, orders, klanten, operaties, inkomsten, commerciële acties of afbreuk van merkimago, verwachte resultaten en vorderingen van derden. De Vennootschap kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor orders of investeringsbeslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op de Website en/of de Applicaties staat of via de Website en/of de Applicaties toegankelijk is.

Ten slotte is de gebruiker op de hoogte van de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet, met name wat het gebrek aan veiligheid bij de overdracht van gegevens betreft, en erkent hij dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Website en/of de Applicaties en deze te gebruiken. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor risico’s en hun gevolgen, die ongeacht hun omvang schadelijk kunnen zijn voor de gebruiker.

6.2 Aansprakelijkheid inzake Diensten van derden

De Websites en/of Applicaties kunnen links bevatten naar websites van derden, zoals verhuurbedrijven, hoteliers, hotelreserveringsplatformen die een aantal diensten aanbieden, evenals inhoud of diensten die rechtstreeks aan gebruikers worden aangeboden door derden, restauranthouders, aanbieders van weerinformatie, enzovoort (hierna ‘Diensten van derden’). De Vennootschap heeft geen controle over derden die diensten leveren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, beschikbaarheid of inhoud van de Diensten van derden.

Bijgevolg is de Vennootschap op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit het gebruik van Diensten van derden door de gebruiker.

7. Eigendom

7.1 Inhoud van de Vennootschap

De elementen die eigendom zijn van de Vennootschap, zoals de Websites, de Applicaties, en hun inhoud zoals handelsmerken, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, geluidsfragmenten en video’s, teksten, foto’s, logo’s, grafische richtlijnen, software, de zoekmachine, databanken, in hun geheel of afzonderlijk, zonder dat deze lijst uitputtend is, zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden houden geen enkele overdracht in van intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook op de elementen die toebehoren aan de Vennootschap ten voordele van de gebruikers.

Het volgende is daarom onwettig, zonder dat deze lijst uitputtend is:

 • elke aanpassing, terbeschikkingstelling aan het publiek op zijn verzoek of anderszins, verspreiding, heruitzending in welke vorm ook, netwerking, openbare communicatie van het geheel of een deel van de Diensten, werken, prestaties, merken en alle elementen die beschermd zijn of kunnen worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht weergegeven op de Websites en/of Applicaties;
 • elke extractie of elk hergebruik, inclusief voor privédoeleinden, van een substantieel deel van de inhoud van de databanken gevormd door de Websites en/of Applicaties;
 • elke herhaalde en systematische extractie of hergebruik, inclusief voor privédoeleinden, van zelfs maar een niet-substantieel deel van de inhoud van de databanken die door de Websites en/of Applicaties worden gevormd;
 • links, toegangsmogelijkheden, wijzigingen, toevoegingen, verwijderingen die van invloed zijn op het geautomatiseerde verwerkingssysteem van de online opmaak en die de publicatievoorwaarden of het redactionele beleid wijzigen;
 • elke handeling die tot gevolg heeft dat er bij het publiek analogie of verwarring ontstaat tussen de Diensten van de Website en/of de Applicaties en de producten of diensten van derden. Te dien einde verbindt de gebruiker zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om voornoemde rechten te beschermen ten aanzien van alle derden en, in het bijzonder, alle eigendomsvermeldingen die zijn aangebracht op alle gegevens, informatie en, meer in het algemeen, op de elementen die kunnen worden geraadpleegd op de Websites en/of Applicaties of die hem worden meegedeeld door de Vennootschap, in goede staat te houden;
 • frauduleuze toegang tot en frauduleus onderhoud in een geautomatiseerd dataverwerkingssysteem;
 • het frauduleus verwijderen, wijzigen of toevoegen van gegevens in dit systeem;
 • het belemmeren van dit systeem.

Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf door de Vennootschap is toegestaan, is bijgevolg verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht. Iedere gebruiker die handelt in strijd met deze algemene gebruiksvoorwaarden kan burgerlijk of strafrechtelijk vervolgd worden wegens met name inbreuken op het auteursrecht, verwante rechten, rechten van producenten van databases, evenals van geautomatiseerde dataverwerkingssystemen.

7.2 Inhoud van derden

De elementen die toebehoren aan derden, zoals websites, merken, ontwerpen, beelden, audio- en videoclips, teksten, foto’s, logo’s, grafische specificaties, software, zonder dat deze opsomming als volledig beschouwd kan worden (hierna de ‘Inhoud van derden’ genoemd), zijn het exclusieve eigendom van hun auteurs en worden als zodanig beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander door de van kracht zijnde wetgeving erkend recht.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden houden geen enkele overdracht in van intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook op de Inhoud van derden ten behoeve van gebruikers, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de Vennootschap of de auteur ervan. Derhalve is het de gebruiker verboden om op welke wijze ook inbreuk te maken op deze rechten.

De gebruikers erkennen dat, voor zover de Inhoud van derden uitdrukkelijk verwijst naar de websites waarop deze beschikbaar is, er geen enkele verwarring mogelijk is en dat deze elementen en inhoud redelijkerwijs niet kunnen worden verondersteld eigendom te zijn van de Vennootschap.

8. Bescherming van de persoonsgegevens

De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Vennootschap worden verzameld bij het gebruik van de Websites en/of Applicaties zijn onderworpen aan de bepalingen van het Handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

9. Niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden

In het geval van een schending van de verplichtingen bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden kan de Vennootschap alle maatregelen nemen die zij passend acht ten aanzien van de gebruiker die de schending heeft begaan.

10. Overeenkomst inzake de bewijsvorming

Alle tussen de partijen uitgewisselde correspondentie heeft bewijskracht en kan dus tegen hen ingeroepen worden.

De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van de Vennootschap worden bijgehouden, worden bewaard onder algemeen veilige omstandigheden en worden beschouwd als bewijs van communicatie tussen de partijen.

De archivering en opslag van de toegang tot de diensten vindt plaats op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs overlegd kan worden.

11. Keuze van domicilie en kennisgeving

De Vennootschap kiest als domicilie het adres dat vermeld wordt op de Websites en/of de Applicaties.

12. Klantenservice

Voor alle informatie of vragen met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Applicaties, kan de gebruiker terecht bij de klantendienst van de Vennootschap door te klikken op de sectie “Contact opnemen“.

13. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wet.

Dit geldt voor zowel de inhoudelijke regels als de vormregels, ongeacht de plaats van toegang van de gebruiker en ongeacht de inhoud van de gegevens.

Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze AGV wordt voorgelegd aan de Franse rechtbanken onder de voorwaarden van het gemeen recht.

(Versie 17 – 10/2023)

Gebruiksvoorwaarden voor Mijn Michelin Account

De gebruiksvoorwaarden van Mijn Michelin Account zijn hier beschikbaar: https://michelinid.michelin.com/s/iam-termsofuse?language=fr

Gebruiksvoorwaarden van de Navigatiedienst voor Applicaties

Voorstelling van de Navigatiedienst:

Met de GPS-navigatiefunctie kan de gebruiker een bestemming bereiken door de Michelin-kaart weer te geven voor navigatie, samen met gedetailleerde instructies en stembegeleiding. De door Michelin ontworpen navigatiekaart past zijn stijl aan voor rijden overdag of ‘s nachts en geeft de verkeerssituatie op de route weer.

De GPS-begeleiding omvat snelheidslimieten die permanent worden weergegeven, met een visuele waarschuwing als je de snelheidslimiet overschrijdt.

Gebruikers worden ook in real time gewaarschuwd voor gevarenzones op de weg en verkeerssituaties (files, wegwerkzaamheden, ongevallen, wegomstandigheden, afsluitingen, enz.)

De navigatie wordt periodiek ververst om een nauwkeurigere inschatting te geven van de resterende tijd tot de aankomst en de verkeerssituatie.

Als de gebruiker de route verlaat, wordt een nieuwe route berekend, rekening houdend met het verkeer en de oorspronkelijk gekozen route als er meerdere alternatieve routes waren voorgesteld.

1. Doel

Deze gebruiksvoorwaarden regelen elk gebruik door de gebruiker van de Navigatiedienst die door de Vennootschap wordt aangeboden op de Applicaties (functionaliteit die niet beschikbaar is op de Website).

Door gebruik te maken van de Navigatiedienst die op de Applicaties wordt aangeboden, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden, die te allen tijde door de Vennootschap kunnen worden gewijzigd, voor zover nodig.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kan hij de service niet gebruiken.

2. Persoonlijke informatie

De voorwaarden en procedures voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Vennootschap worden verzameld bij het gebruik van de Navigatiedienst vallen onder de bepalingen van het Handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

3. Gebruiksvoorwaarden van de Navigatiedienst

De Vennootschap biedt gebruikers de mogelijkheid om de Navigatiedienst te gebruiken en verleent hen het recht om deze uitsluitend voor privé- en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Ieder collectief gebruik en/of commercieel gebruik is ten strengste verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe deze service te gebruiken in overeenstemming met de geldende regelgeving.

De Vennootschap dringt er bij de gebruiker op aan om gematigd en voorzichtig te rijden.

Om een thuisadres en een werkadres te kunnen registreren als vertrek- of aankomstpunt van de Navigatiedienst, moet de gebruiker een gebruikersaccount hebben aangemaakt via de Service Mijn Michelin Account.

4. Naleving van verkeersveiligheidsvoorschriften

De gebruikers worden eraan herinnerd dat ze de geldende verkeersregels en de voorschriften voor een veilig verkeer dienen na te leven, ongeacht hun locatie.

De gebruikers worden er ook aan herinnerd dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden verboden is in Frankrijk (artikel R412-6-1 van de Franse Code de la route).

Sinds 1 juli 2015 is het ook verboden voor bestuurders van voertuigen in het verkeer om een apparaat in hun oor te dragen dat geluid kan uitzenden, met uitzondering van elektronische gehoorcorrectietoestellen. Oordopjes die gebruikt worden om te telefoneren of naar muziek te luisteren vallen ook onder dit verbod.

De gebruiker blijft volledig verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels en de toepasselijke verkeersveiligheidsvoorschriften, ongeacht zijn locatie, en de Vennootschap kan in geen geval en onder geen enkel voorwendsel aansprakelijk worden gesteld in dit opzicht.

5. Aansprakelijkheid

De Vennootschap verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de gebruikers nauwkeurige en geverifieerde informatie te verstrekken, maar zij kan de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die door de Navigatiedienst voor Applicaties wordt verstrekt niet garanderen.

De Vennootschap verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Navigatiedienst voor Applicaties te allen tijde beschikbaar is voor de gebruikers. Desalniettemin kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid van de Navigatiedienst voor Applicaties, om welke reden ook.

De gebruiker kan zich in geen geval beroepen op een eventuele moeilijkheid om toegang te krijgen tot de Navigatiedienst voor Applicaties om een claim tegen de Vennootschap te rechtvaardigen.

De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) vanwege de onbeschikbaarheid van de Navigatiedienst, de werking ervan, de door de Navigatiedienst gekozen en aangegeven route, de aangegeven reistijd, de verkeersomstandigheden en de aangegeven tolprijs, enz.

De Vennootschap kan door gebruikers van de Navigatiedienst niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse en/of onvoorzienbare schade die de gebruiker lijdt.

Onder onrechtstreekse schade wordt met name verstaan het verlies of de derving van gegevens, tijd, winst, omzet, marges, orders, klanten, operaties, inkomsten, commerciële acties of afbreuk van merkimago, verwachte resultaten en vorderingen van derden. De Vennootschap kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor orders of investeringsbeslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op de Website en/of de Applicaties staat of via de Website en/of de Applicaties toegankelijk is.

Ten slotte is de gebruiker op de hoogte van de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet, met name wat het gebrek aan veiligheid bij de overdracht van gegevens betreft, en erkent hij dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Website en/of de Applicaties en deze te gebruiken. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor risico’s en hun gevolgen, die ongeacht hun omvang schadelijk kunnen zijn voor de gebruiker.

6. Diversen

De Vennootschap kan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker vanaf het moment dat ze online staan. Daarom wordt de gebruiker geadviseerd om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te raadplegen en zo kennis te nemen van de nieuwe voorwaarden.

DE NIET-NALEVING DOOR DE GEBRUIKER, WAAR HIJ ZICH OOK BEVINDT, VAN EEN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN, MEER IN HET ALGEMEEN, ELK PROBLEEM MET BETREKKING TOT DE UITVOERING, INTERPRETATIE OF GELDIGHEID ERVAN, IS ONDERWORPEN AAN HET FRANSE RECHT EN AAN DE BEVOEGDE FRANSE RECHTBANKEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET GEMEEN RECHT.