Inleiding


Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, een volledige dochteronderneming van de Michelin-groep, is een Frans bedrijf met een aandelenkapitaal van 504.000.004 euro met maatschappelijke zetel te 27 Cours de l’Ile Seguin, 92105 Boulogne-Billancourt, FrankrijkDeze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna de “Sites” genoemd), applicaties voor mobiele telefoons en tablets (hierna de “Applicaties” genoemd) en/of de afgeleide versies daarvan, die uitgegeven worden door de firma Manufacture Française des Pneumatiques Michelin en hieronder opgesomd worden:

De gebruikers verklaren voorafgaand aan de toegang tot de door de Sites en/of Applicaties aangeboden diensten van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin alle nodige informatie gekregen te hebben en met deze algemene gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk akkoord te gaan.

Daardoor regelen deze algemene gebruiksvoorwaarden de betrekkingen tussen Manufacture Française des Pneumatiques Michelin en iedere gebruiker van de Sites en/of Applicaties. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de eerste verbinding met de Sites en/of Applicaties door de gebruiker, die verklaart zonder voorbehoud onderworpen te zijn aan de rechten en plichten van deze voorwaarden. Bij gebrek aan een akkoord uwerzijds met deze algemene gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toestemming de Sites en/of Applicaties te gebruiken.


1. Doel

Deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de toegangs- en gebruiksvoorwaarden vast te leggen van de Sites en/of Applicaties, evenals de rechten en plichten die daaruit voortvloeien.


2. Contractuele documenten

De contractuele documenten bestaan uit afnemende volgorde van prioriteit uit de volgende:

 • de bijzondere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde diensten;
 • deze algemene gebruiksvoorwaarden.

In geval van strijdigheid tussen verschillende documenten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bepalingen van het document van hogere rangorde de overhand hebben in geval van interpretatieconflicten.

De onderstaande modules zijn ook onderworpen aan de bijbehorende gebruikerslicenties:

 


3. Wijzigingen en ontwikkelingen

3.1 Wijzigingen en ontwikkelingen van de diensten

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin behoudt zich het recht voor wijzigingen en/of verbeteringen en/of ontwikkelingen toe te passen op de Sites en/of Applicaties.

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin behoudt zich de mogelijkheid voor om met name op technisch gebied de toegangsmodaliteiten tot de diensten te veranderen.

Voorts behoudt Manufacture Française des Pneumatiques Michelin zich het recht voor één of meerdere op de Sites en/of Applicaties beschikbare diensten tijdelijk of blijvend te beëindigen.

Derhalve erkennen en aanvaarden de gebruikers het dat geen enkele vergoeding toegekend kan worden wegens wijzigingen van één of meerdere door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin op de Sites en/of Applicaties geboden diensten.


3.2 Wijzigingen en ontwikkelingen van de algemene gebruiksvoorwaarden

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kan te allen tijde en zonder voorafgaand bericht de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking zodra deze online geplaatst worden op de Sites en/of Applicaties.

Iedere toegang tot of elk gebruik van de Sites en/of Applicaties na de inwerkingtreding van de betreffende gebruiksvoorwaarden geldt als aanvaarding van de nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden van de geboden diensten.

Het wordt de gebruiker van de Sites en/of Applicaties daarom aangeraden regelmatig de op de Sites en Applicaties toegankelijke algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en of ontwikkelingen daarvan.


4. Verplichtingen van de gebruiker

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin verleent de gebruikers van de Sites en/of Applicaties een toegangs- en gebruiksrecht van de Sites en/of Applicaties uitsluitend in het kader van privégebruik met uitsluiting van commerciële doeleinden. Ieder collectief gebruik en/of handelsgebruik is ten strengste verboden.

De gebruiker verbindt zich in het kader van het gebruik van de Sites en/of Applicaties tot naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Sites en/of Applicaties, evenals alle informatie waartoe hij toegang kan krijgen, uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die overeenstemmen met de Sites en Applicaties, de openbare orde, de goede zeden, de rechten van derden, van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, evenals de ethische regels die van toepassing zijn op het internetgebruik.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die de automatiseringsveiligheid van de gebruiker of andere gebruikers van de Sites en/of Applicaties in gevaar kan brengen en niet het gebruik te verstoren dat zij van de Sites en/of Applicaties zouden kunnen maken.

De gebruiker verbindt zich ertoe Manufacture Française des Pneumatiques Michelin bij aangetekend schrijven met verzoek om ontvangstbevestiging in kennis te stellen van iedere klacht, rechtsvervolging, claim die tegen hem ingediend wordt en die gevolgen zou kunnen hebben voor deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Voorts weerhoudt de gebruiker zich ervan op de Sites en/of Applicaties geautomatiseerde zoekopdrachten in welke vorm ook uit te voeren (software, metazoekopdrachten…)


5. Interactieve diensten

5.1 Toegang tot de interactieve diensten

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin biedt de gebruikers van de Sites en/of Applicaties de mogelijkheid gebruik te maken van interactieve diensten (hierna de “interactieve diensten” genoemd).

De interactieve diensten bieden de gebruikers van de Sites en/of Applicaties de mogelijkheid inhoud te publiceren (hierna de “gebruikersinhoud” genoemd) van het volgende type:

 • meningen en/of commentaren, met name over restaurants, plaatsen, bezienswaardigheden;
 • foto’s van met name restaurants, plaatsen, bezienswaardigheden;
 • informatie over de verkeerssituatie.

De gebruikersinhoud wordt de overige gebruikers van de betreffende Sites en/of Applicaties ter beschikking gesteld.

Naargelang de betreffende gebruikersinhoud dienen de gebruikers van de interactieve diensten te voldoen aan bepaalde formaat- of afmetingsvoorschriften, die aangegeven worden in het betreffende publicatieformulier.

De toegang tot de interactieve diensten kan onderworpen worden aan de voorafgaande aanmaak van een persoonlijke account, “Mijn Michelin account”, teneinde:

 • Manufacture Française des Pneumatiques Michelin in staat te stellen het gebruik van de interactieve diensten te optimaliseren en te voldoen aan haar wettelijke identificatieverplichtingen;
 • alle gebruikers van de interactieve diensten in staat te stellen hun eigen bijdragen te herkennen en, indien van toepassing, elkaar te herkennen.

De voorwaarden en modaliteiten van de verwerking van de persoonsgegevens die door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin via de aanmaak van de persoonlijke “Mijn Michelin account” worden verzameld, worden geregeld door de bepalingen van het Handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

De rechten en plichten die voortvloeien uit het gebruik van de persoonlijke “Mijn Michelin account” worden geregeld door de bepalingen van de bijzondere gebruiksvoorwaarden van “Mijn Michelin account”.


5.2 Verbodsbepalingen

U verbindt zich ertoe geen gebruikersinhoud te plaatsen die strijdig is met de van kracht zijnde wetten en reglementen.

U weerhoudt zich met name van de plaatsing van gebruikersinhoud:

 • die geen verband houdt met de behandelde onderwerpen;
 • die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden;
 • van lasterlijke, beledigende, misplaatste, smadelijke, haatdragende, pornografische, pedofiele, revisionistische aard is of die inbreuk maakt op de eerbaarheid of de reputatie van anderen, inclusief die van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin en/of de groep MICHELIN, die een persoon of een groep personen bedreigt;
 • die aanspoort tot discriminatie, haat jegens een persoon of een groep personen vanwege hun herkomst, hun seksuele geaardheid, hun handicap of het behoren of niet-behoren van hen aan een bepaalde volksgroep, natie, ras of godsdienst of die een verheerlijking vormt van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid (aansporing tot haat of geweld);
 • die inbreuk maakt op de rechten van derden, de intellectuele eigendom, de privacy, beeldrechten en met name, maar niet uitsluitend:
  • die tot doel heeft in ongeacht welke vorm inhoud te verspreiden die inbreuk maakt op octrooien, gedeponeerde merken of die inbreuk maakt op handelsgeheimen of welke andere rechten ook inzake de intellectuele eigendom van derden (auteursrechten, verwante rechten, …), met name door iedere vermelding van auteurs- of merkrechten, evenals beperkende legenda’s te verwijderen of te wissen;
  • die tot doel heeft inhoud te uploaden, weer te geven, door te geven, op ongeacht welke wijze, of internetgebruikers rechtstreeks (hypertekstlinks) of indirect door te leiden naar inhoud die gekraakte software bevat, serienummers van software, software voor doeleinden als hacken van en indringen in automatiserings- en telecommunicatiesystemen, computervirussen of codes, dossiers of programma’s die ontworpen zijn om functies van met name software, hardware of telecommunicatiemiddelen te onderbreken, te vernietigen of te beperken en in algemene zin alle software of overige tools die inbreuk maken op de rechten van anderen en de veiligheid van mensen en zaken;
  • die tot doel heeft opzettelijk onjuiste informatie te verspreiden met het oogmerk om afbreuk te doen aan anderen of om op enige wijze geruchten aan te wakkeren, te bevorderen of te verspreiden en/of die strijdig is met het privékarakter van de uitwisselingen;
  • die tot doel heeft internetgebruikers te misleiden door middel van misbruik van de naam of identificatiecode van een gebruiker van de Sites en/of Applicaties;
  • die tot doel heeft persoons- en/of naamsgegevens van andere internetgebruikers te downloaden, te verzamelen, op te slaan;
 • die tot heeft op welke wijze ook inhoud te verspreiden waarvan de wet of de contractuele betrekkingen de verspreiding niet toestaan, zoals interne informatie van een bedrijf of met betrekking tot de intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie die men verkregen of verstrekt heeft in het kader van beroepsbetrekkingen of die onder een geheimhoudingsplicht valt;
 • die tot doel heeft handelingen te verrichten die een verstoring en/of belemmering van het real time communicatievermogen van “Mijn Michelin account”, van de Sites en/of Applicaties tot gevolg hebben;
 • die tot doel heeft de online communicatieruimte te gebruiken voor reclamedoeleinden, professionele of commerciële doeleinden (acquisitie, werving of prostitutie) of in algemene zin producten en diensten aan te bieden die derden direct of indirect belonen;
 • die tot doel heeft het oogmerk van de online communicatieruimte te misbruiken voor propagandistische doeleinden, proselitisme;
 • die uitnodigt een betaalsite te bezoeken of die een commercieel of reclameoogmerk heeft;
 • die op welke wijze ook inbreuk maakt op minderjarigen;
 • die aanspoort tot zelfdoding of tot de uitoefening van gewelddadigheden tegen zichzelf of tegen anderen;
 • die tot doel heeft anderen te kwellen;
 • die aanspoort tot mishandeling en/of geweld tegen mensen of dieren;
 • die verband houdt met de fabricage of verkoop van wapens of springstoffen.


5.3 Moderatie

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin handelt, in het kader van de levering van de interactieve diensten, in de hoedanigheid van technische hostverlener van de gebruikersinhoud die via de interactieve diensten gepubliceerd wordt.

De gebruiker erkent echter dat Manufacture Française des Pneumatiques Michelin door alle door haar nuttig geachte mogelijke middelen de gebruikersinhoud kan controleren nadat deze online geplaatst is ofwel rechtstreeks ofwel via een moderator.

De gebruikers erkennen aldus dat Manufacture Française des Pneumatiques Michelin over de mogelijkheid beschikt om naar eigen goeddunken iedere gebruikersinhoud te wijzigen of te verwijderen die haar strijdig lijkt met het redactionele oogmerk van de Sites en/of Applicaties, de van kracht zijnde wetten en reglementen en met name de in dit artikel vermelde verbodsbepalingen of die als zodanig aangeduid worden door gerechtelijke autoriteiten.

Iedereen die de publicatie van inhoud op de Sites en/of Applicaties wenst te melden die strijdig is met de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, en meer in het algemeen met de van kracht zijnde wetten en reglementen, beschikt te allen tijde over een daartoe bestemd meldingssysteem.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, kan men klachten toezenden via het online beschikbare formulier door te klikken op de rubriek “Contact us” en ons alle door u nuttig geachte informatie te verstrekken.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat uw verklaringen gebruikt kunnen worden in het kader van rechtsvorderingen. U kunt burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekking van misleidende, onjuiste of bedrieglijke informatie.


6. Hypertekstlinks

De plaatsing van een link naar de Sites en/of Applicaties zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin is verboden. In alle gevallen dienen hypertekstlinks die verwijzen naar één van de Sites en/of Applicaties op eenvoudig verzoek van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin verwijderd te worden.

Zijn met name verboden:

 • iedere automatische invoegingslink (inline linking) aan de hand waarvan internetgebruikers vanuit een specifieke plaats van de Sites en/of Applicaties afkomstige inhoud kunnen zien;
 • iedere inkaderingslink (framing) aan de hand waarvan een pagina van de Sites en/of Applicaties in een kader verschijnt binnen de pagina van de door de internetgebruikers bezochte Site of Applicatie;
 • alle links afkomstig van sites die strijdig zijn met de in het artikel “Verbodsbepalingen” opgesomde verbodsbepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Krachtens deze algemene gebruiksvoorwaarden en in afwijking van het artikel “Eigendom” van deze algemene gebruiksvoorwaarden verleent Manufacture Française des Pneumatiques Michelin u echter toestemming om:

 • één of meerdere eenvoudige hypertekstlink(s) aan te maken naar de homepagina van één van de Sites en/of Applicaties;
 • één of meerdere eenvoudige hypertekstlink(s) aan te maken die verwijzen naar de homepagina van de verschillende rubrieken van één van de Sites en/of Applicaties;
 • één of meerdere hypertekstlink(s) aan te maken die verwijzen naar een kaart, een route, een lijst van bezienswaardigheden en/of een beschrijving, volgens de instructies van de diensten van de Site en/of Applicatie die deze optie bieden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Aansprakelijkheid van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin verbindt zich ertoe zich naar beste kunnen in te spannen om de gebruikers juiste en gecontroleerde informatie te verschaffen, maar kan in geen geval de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de Sites en/of Applicaties verspreide informatie garanderen.

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin verbindt zich ertoe zich naar beste kunnen in te spannen om de beschikbaarheid van de Sites en/of Applicaties voor de gebruikers te allen tijde te verzekeren. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien de Sites en/of Applicaties om welke reden ook geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar mochten zijn. In geen geval kan de gebruiker zich beroepen op toegangsmoeilijkheden tot de Sites en/of Applicaties om toegang te verkrijgen tot informatie die strijdig is met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kan niet aansprakelijk gesteld worden door gebruikers van de Sites en/of Applicaties wegens door de gebruiker geleden indirecte en/of onvoorziene schade.

Onder indirecte schade wordt met name verstaan het verlies of de derving van gegevens, tijd, voordelen, omzet, marges, orders, klanten, exploitatie, inkomsten, commerciële acties of afbreuk van merkimago, verwachte resultaten en vorderingen van derden. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor investeringsopdrachten of –beslissingen op basis van informatie op de Sites en/of Applicaties of die toegankelijk is dankzij de Sites en/of Applicaties.

Ten slotte wordt de gebruiker in kennis gesteld van de risico’s die het gebruik van internet met zich meebrengen, met name veiligheidsgebreken in de datatransmissie. De gebruikers verklaren over de nodige bevoegdheid en middelen te beschikken om zich toegang te verschaffen tot de Sites en/of Applicaties en deze te gebruiken. In geen geval kan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aansprakelijk gesteld worden voor deze risico’s en de voor de gebruiker schadelijke gevolgen daarvan van welke aard ook.


7.2 Aansprakelijkheid inzake de interactieve diensten

De gebruiker erkent dat de via de interactieve diensten gepubliceerde gebruikersinhoud onder de aansprakelijkheid blijft vallen van de auteur en in geen geval beschouwd kan worden als een mening, oordeel of commentaar van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, haar partners, aangesloten bedrijven of medewerkers.

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, als technische hostverlener van de via de interactieve diensten gepubliceerde gebruikersinhoud, kan derhalve niet redactioneel aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie van de gebruikersinhoud in het kader van de verstrekking van de interactieve diensten.

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin is dan ook niet onderworpen aan een algemene verplichting om de gebruikersinhoud die zij opslaat te controleren, noch aan een algemene verplichting om feiten of omstandigheden op te sporen waaruit onwettige praktijken blijken, noch aan een garantieverplichting wat betreft de juistheid, waarheid of integriteit van de op de Sites en/of Applicaties gepubliceerde gebruikersinhoud.

Derhalve kan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten of gebruikersinhoud, als Manufacture Française des Pneumatiques Michelin niet daadwerkelijk kennis had van het onwettige karakter daarvan of van feiten en omstandigheden waaruit dit karakter blijkt of wanneer zij vanaf het moment waarop zij daar kennis van krijgt, tijdig gereageerd heeft om deze gegevens te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

7.3 Aansprakelijkheid inzake diensten van derden

De Sites en/of Applicaties kunnen links bevatten naar sites van derden, zoals verhuurders, hoteleigenaren, hotelreserveringsplatforms die een bepaald aantal diensten verlenen, evenals inhoud of diensten die rechtstreeks door derden aan de gebruikers aangeboden worden, restaurant bevatten , weer informatieleveranciers, enz … (hierna “diensten van derden” genoemd). Manufacture Française des Pneumatiques Michelin oefent geen controle uit op deze verstrekkers van diensten van derden en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, beschikbaarheid, inhoud van deze diensten van derden.

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kan daarom in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directie of indirecte schade die zich voort zou kunnen doen door het gebruik van diensten van derden door de gebruikers.

8. Eigendom

8.1 Inhoud van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

De elementen die toebehoren aan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, zoals de Sites, Applicaties, merken, ontwerpen, modellen, beelden, audio- en videoclips, teksten, foto’s, logo’s, grafische specificaties, software, zoekmotor, databases, tezamen of apart, zonder dat deze opsomming als volledig beschouwd kan worden, zijn de exclusieve eigendom van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden behelzen geen enkele overdracht van welke aard ook van de intellectuele eigendomsrechten van de elementen die de eigendom vormen van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ten gunste van de gebruikers.

Daarom is het met name verboden:

 • de diensten, merken en alle beschermde elementen of die mogelijkerwijze onder de bescherming vallen van het intellectuele eigendomsrecht zoals weergegeven op de Sites en/of Applicaties, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook aan te passen, al dan niet op haar verzoek ter beschikking te stellen aan het publiek, te verspreiden, opnieuw uit te zenden, online te plaatsen, in het openbaar mede te delen;
 • een substantieel gedeelte van de inhoud van de databases waaruit de Sites en/of Applicaties bestaan, uit te lichten of her te gebruiken, inclusief voor privédoeleinden;
 • een zelfs niet substantieel gedeelte van de inhoud van de databases waaruit de Sites en/of Applicaties bestaan op herhaaldelijke wijze en systematisch uit te lichten of her te gebruiken;
 • links, toegangsmogelijkheden, wijzigingen, toevoegingen, verwijderingen uit te voeren die van invloed zijn op het geautomatiseerde verwerkingssysteem van de online opmaak en die de publicatievoorwaarden of het redactionele beleid wijzigen;
 • handelingen te verrichten die tot gevolg hebben dat verbanden of verwarringen geschapen worden bij het publiek tussen de diensten van de Sites en/of Applicaties en producten of diensten van derden. Wat dit betreft verbindt de gebruiker zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om genoemde rechten te beschermen jegens derden en met name alle vermeldingen op gegevens, informatie en meer in het algemeen de elementen die op de Sites en/of Applicaties geraadpleegd kunnen worden of die hem door Michelin Partner Travel meegedeeld worden, intact te laten;
 • zich frauduleus toegang te verschaffen en zich frauduleus te begeven in een geautomatiseerd dataverwerkingssysteem;
 • op frauduleuze wijze gegevens in dit systeem te wijzigen of toe te voegen;
 • dit systeem te belemmeren.

In dit kader is elk gebruik waarvoor niet uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand toestemming verleend is door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin verboden en wordt beschouwd als inbreuk. Iedere gebruiker die inbreuk maakt op deze algemene gebruiksvoorwaarden kan burgerlijk of strafrechtelijk vervolgd worden wegens met name de inbreuk op de auteursrechten, verwante rechten, rechten van producenten van databases, evenals van geautomatiseerde dataverwerkingssystemen.


8.2 Gebruikersinhoud

De gebruikersinhoud blijft de eigendom van de auteurs daarvan of van hun rechthebbenden.

De gebruikers verlenen aan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin gratis een niet-exclusieve licentie om de gebruikersinhoud weer te geven, te reproduceren, te exploiteren, te wijzigen, aan te passen, met name wat betreft afmeting, definitie, kadrering, overgang op zwart en wit, verlichting, transparantheid, archivering, vertaling of deze te integreren in andere inhoud, op alle papieren of digitale dragers, waaronder met name Sites, Applicaties, dragers ter bevordering van producten en/of diensten van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, en alle andere bestaande of toekomstige producten van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin voor reclame- of handelsdoeleinden en op welke wijze ook voor de gehele wereld en voor de looptijd van de litteraire en artistieke eigendomsrechten van de betreffende gebruikersinhoud en de huidige en toekomstige internationale verdragen.

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin zet zich ervoor in de persoonlijkheidsrechten van de auteurs en met name het auteurschap van de makers van fotografische werken na te leven.

De gebruiker verklaart dat hij over alle intellectuele eigendomsrechten beschikt, of dit nu hem toebehorende intellectuele creaties betreft of waarvan hij zich verzekerd heeft van alle nodige voorrechten waaronder met name de intellectuele eigendom, die hem in staat stellen deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en alle bepalingen daarvan na te leven.

Wat dit betreft garandeert de gebruiker Manufacture Française des Pneumatiques Michelin het rustig genot van de gebruikersinhoud die hij op de Sites en/of Applicaties plaatst. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe dat hij de volledige aansprakelijkheid op zich neemt in geval van vervolgingen, klachten, claims, uitwinning, verhaal of bezwaar van derden die zich beroepen op een intellectueel eigendomsrecht of oneerlijke en/of parasitaire concurrentie waarop hij inbreuk gemaakt of waaraan hij zich schuldig gemaakt zou hebben door de publicatie van de betreffende gebruikersinhoud.

Derhalve neemt de gebruiker alle schadevergoedingen voor zijn rekening tot de betaling waarvan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin veroordeeld mocht worden wegens inbreuk of oneerlijke of parasitaire concurrentie als gevolg van de publicatie van de betreffende gebruikersinhoud en wel vanaf het moment waarop de aldus uitgesproken veroordeling uitvoerbaar wordt, evenals alle kosten die Manufacture Française des Pneumatiques Michelin moet maken om haar verweer te behartigen, inclusief de kosten van de advocaat.

Zo ook betaalt de gebruiker aan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin alle schadelijke gevolgen die zij geleden heeft wegens de verstoring van haar rustig genot.

Niet-naleving van de bepalingen van dit artikel kan leiden tot de intrekking van de omstreden gebruikersinhoud, onverminderd de mogelijkheid tot rechtsvervolging en/of de betaling van schadevergoeding waarop Manufacture Française des Pneumatiques Michelin jegens u aanspraak kan maken.


8.3 Inhoud van derden

De elementen die toebehoren aan derden, zoals websites, merken, ontwerpen, beelden, audio- en videoclips, teksten, foto’s, logo’s, grafische specificaties, software, zonder dat deze opsomming als volledig beschouwd kan worden (hierna de “inhoud van derden” genoemd), zijn de exclusieve eigendom van de auteurs daarvan en worden als zodanig beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander door de van kracht zijnde wetgeving erkend recht.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden behelzen geen enkele overdracht van welke aard ook van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van derden ten gunste van de gebruikers, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend is door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin of de auteur daarvan. Derhalve is het de gebruiker verboden om op welke wijze ook inbreuk te maken op deze rechten.

De gebruikers verbinden zich ertoe, wanneer inhoud van derden uitdrukkelijk verwijst naar websites waarop deze inhoud beschikbaar is, dat geen enkele verwarring van welke aard ook mogelijk is en dat van deze elementen en inhoud redelijkerwijze niet vermoed kan worden dat deze de eigendom zijn van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.

9. Bescherming van de persoonsgegevens

De voorwaarden en de modaliteiten van de verwerking van de door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin verzamelde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Sites en/of Applicaties worden geregeld door de bepalingen van het Handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

 

10. Niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden

In geval van inbreuken op de verplichtingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, kan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin alle door haar nodig geachte maatregelen treffen tegen de inbreukmakende gebruiker.

11. Overeenkomst inzake de bewijsvorming

Alle tussen de partijen uitgewisselde correspondentie heeft bewijskracht en kan dus tegen hen ingeroepen worden.

De automatiseringsregisters die opgeslagen worden in de automatiseringssystemen van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin worden bewaard onder algemene veiligheidsomstandigheden en beschouwd als bewijs van de uitwisseling tussen de partijen.

De archivering en opslag van de toegang tot de diensten vindt plaats op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs overlegd kan worden.

12. Keuze van domicilie en kennisgeving

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kiest domicilie op het adres dat vermeld wordt op de Sites en/of Applicaties.

13. Klantenservice

Voor informatie of vragen over het gebruik van de Sites en/of Applicaties staat de klantenservice van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin tot de beschikking van de gebruikers via de rubriek “Contact us“.

14. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wet.

Dit geldt voor zowel de inhoudelijke regels als de vormregels, ongeacht de plaats van toegang van de gebruiker en ongeacht de inhoud van de gegevens.

IN GEVAL VAN GESCHILLEN ZIJN UITSLUITEND DE RECHTBANKEN VAN PARIS BEVOEGD, ONGEACHT OF ER MEERDERE VERWEERDERS ZIJN OF OPROEPINGEN IN VRIJWARING, ZELFS IN GEVAL VAN SPOEDPROCEDURES OF CONSERVATOIRE PROCEDURES, IN KORT GEDING OF OP VERZOEK.

(versie 16 – 2/2022)

Gebruiksvoorwaarden voor Mijn Michelin Account

1. Object

Deze gebruiksvoorwaarden regelen elk gebruik door u van de diensten die Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aanbiedt onder de naam Mijn Michelin Account.

U accepteert deze voorwaarden, die in voorkomende gevallen op elk moment door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aangepast kunnen worden, op expliciete wijze en zonder enig voorbehoud door enkel het feit van uw inschrijving of door in te loggen op een account van de dienst Mijn Michelin Account (hierna te noemen “Michelin Account”). Zonder akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, bent u niet geautoriseerd om gebruik te maken van deze dienst.

2. Uw persoonlijke gegevens

De voorwaarden en de modaliteiten van de verwerking van de door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin verzamelde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Mijn Michelin Account worden geregeld door de bepalingen van het Handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

3. Gebruiksvoorwaarden voor de dienst Mijn Michelin Account

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin biedt u de mogelijkheid om een Michelin Account aan te maken en geeft u enkel het recht om daar gebruik van te maken voor privédoeleinden en niet voor zakelijke doeleinden. Collectief gebruik en / of handel is absoluut verboden.

Bij de inschrijving voor uw Mijn Michelin Account wordt u verzocht om een inschrijfformulier in te vullen. Conform de geldende wetgeving, geeft dit formulier aan welke gegevens voor de inschrijving vereist zijn. Wij kunnen u tevens de mogelijkheid bieden om u in te schrijven en in te loggen door middel van identificatiecodes en toegangscodes die u op sommige geïdentificeerde sociale netwerken gebruikt. In dat geval draagt Manufacture Française des Pneumatiques Michelin het beheer van uw inschrijving en/of de verbinding over aan het betreffende sociale netwerk en worden uw identificatiecodes en wachtwoorden er niet door verzameld.

Alle gegevens die wij bij uw inschrijving hebben verzameld, bieden ons met name de mogelijkheid om het gebruik van onze diensten te optimaliseren en te voldoen aan wettelijke identificatieverplichtingen.

Met uw Michelin Account kunt de interactieve diensten van de desbetreffende applicaties en websites gebruiken (zie hierna onder “Diensten”). U verplicht zich deze diensten conform de geldende wet- en regelgeving te gebruiken. Wij verplichten u met name om blijk te geven van voorzorg en beleid als u via deze diensten content en meningen tot uitdrukking brengt en wilt verspreiden. Zodra uw content of uw mening gepubliceerd is, kan hij worden verspreid via allerlei mogelijke digitale en papieren kanalen van de diensten die Manufacture Française des Pneumatiques Michelin uitgeeft of aanbiedt. U verplicht zich tot het niet publiceren via de diensten van content en meningen die strijdig zijn met de gelden wet- en regelgeving.

Het is u daarbij ook verboden om:

 • gegevens te verspreiden die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden,
 • af te wijken van de doelstellingen door de diensten te gebruiken voor het maken van propaganda, proselitisme, acquisitie of ronselen,
 • gegevens te publiceren die commercieel zijn, een reclamekarakter hebben, of propaganda maken voor het gebruik van tabak, alcohol of enige andere substantie, product of dienst die is gereglementeerd,
 • de aangeboden Diensten te gebruiken op een zodanige wijze dat ze de vrije communicatie van andere gebruikers verstoren of een content overbrengen die wezenlijk is voor of aanzet tot handelingen in strijd met de wet,
 • content te verspreiden waardoor persoonlijkheidsrechten van derden worden overtreden of content met een lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, kwetsend, of gewelddadig karakter, dan wel content die aanzet tot discriminatie, politieke gewelddadigheden, racisme, vreemdelingenhaat, seksisme, of homofobie,
 • informatie te publiceren die in strijd is met de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens en het mogelijk maakt om zonder hun instemming fysieke personen te identificeren, met name hun achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geluid- of beeldregistratie,
 • frauduleus naar de diensten en Michelin Accounts van derden te gaan.

Het is u ook verboden om intellectuele eigendomsrechten van derden te schaden, met name door het verwijderen of uitwissen van enige vermelding van rechten van auteurs of merken of van enige beperkende tekst.
U verplicht zich om enkel gebruik te maken van content (zoals teksten en foto’s) waarvan u zelf over de benodigde rechten beschikt om ze te verspreiden, waarvan de eigenaar van de rechten u uitdrukkelijk toestemming voor verspreiding heeft gegeven, of die vrij zijn van alle rechten. U garandeert Manufacture Française des Pneumatiques Michelin dat u beschikt over de rechten die nodig zijn voor publicatie van de content en meningen. Onder rechten vallen (zonder hier limitatief te willen zijn) onder andere persoonlijkheidsrechten, auteursrechten en merkenrechten.

U erkent dat Manufacture Française des Pneumatiques Michelin met alle middelen kan controleren of de online geplaatste content en de meningen hetzij direct, hetzij door een beroep te doen op een moderator, nuttig worden geacht. De gebruikers erkennen zo dat Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de bevoegdheid heeft om, naar eigen goeddunken, elke content of mening te verwijderen die haar strijdig lijkt met de geldende wet- en regelgeving, met de verbodsbepalingen waarop deze gebruiksvoorwaarden zijn gericht, of die als zodanig wordt gesignaleerd door juridische autoriteiten.

Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering van de omstreden content, een waarschuwing en/of opheffing van het Michelin Account zonder daarmee enige andere juridische actie en / of schadeloosstellingen en rentes die Manufacture Française des Pneumatiques Michelin rechtmatig bij u kan reclameren in de weg te staan.

Tegelijkertijd heeft Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de bevoegdheid om elke gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden overtreedt tijdelijk of definitief uit te sluiten. In elk geval is het, ongeacht de controlemiddelen die zijn aangewend, vanzelfsprekend dat Manufacture Française des Pneumatiques Michelin vanwege de hoeveelheid gepubliceerde gegevens niet onderworpen is aan een algemene verplichting om alle gegevens die het opslaat te bewaken, en evenmin aan een algemene verplichting om ze te onderzoeken of op feiten of omstandigheden die ongeoorloofde activiteiten aan het licht brengen, en evenmin aan een garantieverplichting wat betreft de juistheid, de eerlijkheid en de integriteit van de informatie die door de gebruikers wordt gepubliceerd.

4. Divers

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kan op elk moment de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen raken de gebruiker vanaf het moment dat ze online zijn. Daarom wordt de gebruiker geadviseerd om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te raadplegen en zo kennis te nemen van de nieuwe voorwaarden.

HET NIET NALEVEN DOOR DE GEBRUIKER, ONGEACHT DE PLEK WAAR DE GEBRUIKER ZICH BEVINDT, VAN ENIGE BEPALING UIT DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN IN HET ALGEMEEN ENIG PROBLEEM ROND DE UITVOERING, INTERPRETATIE OF GELDIGHEID DAARVAN IS ONDERWORPEN AAN DE FRANSE WETGEVING EN DE JURISDICTIE VAN PARIS – FRANKRIJK.

(versie 16 – 02/2022)